Leievilkår

BB = Bare Bilutleie

1

Leieobjektet skal leveres/tilbakeleveres på avtalt sted og tidspunkt.
Levering har skjedd når både leieobjektet og nøkler er returnert til BB. Leieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved leieforholdets start. Ryddet og rengjort.Returneres leieobjektet med mindre drivstoff enn ved utlevering, vil leietager måtte betale for manglende drivstoff og omkostninger.

2

Leietager aksepterer at BB kan belaste leietager for de tjenester leietager har signert for, og for de utgifter som omfattes av denne kontrakt, enten ved betalingskort, kontant eller ved fakturering.

Utleier kan også kreve annen relevant sikkerhet eller depositum.Leietager plikter å betale drivstoff, parkeringsbøter, bompenger, piggdekkavgift eller andre avgifter og kostnader som oppstår i leieperioden.

3

Leietager plikter å undersøke leieobjektet umiddelbart etter at det er stillet til leietagers disposisjon.

Leietager taper sin rett til å bestride eller avstå ansvar for skader, feil eller andre mangler hvis det ikke klart informeres om dette til BB innen rimelig tid etter leietager har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.

4

Leietager skal i leieperioden sørge for at leieobjektet blir vedlikeholdt med tanke på drivstoff, renhold, spylervæske, smøreoljer, kjølevann og lufttrykk i dekk og lignende.Ved tvil om vedlikehold skal BB kontaktes.

5

Leietager plikter å behandle og bruke leieobjektet på forsvarlig måte, og sørge for at nødvendige tillatelser innehas.
Dersom leietager behandler leieobjektet utkastet vil leietager risikere å måtte dekke BB´s tap fullt ut.
Alle typer skader, tekniske feil, uhell, etc. skal straks og uten opphold meldes til BB.Ved tyveri, brann, hærverk, personskader eller skader på dyr skal forholdet også alltid meldes til politiet.

6

Leietager plikter å levere BB en korrekt utfylt skademelding for motorvogn umiddelbart og uten opphold etter skadetidspunktet. Leieobjektet kan kun etterlates med forskriftsmessige sikkerhetsforanstaltninger.

Dersom ovenstående retningslinjer ikke følges, er leietager ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade og alle kostnader som kan tilbakeføres til leietagers manglende unnlatelse av disse retningslinjer/plikter.Alle BB`s biler har lovpålagt forsikring.

7

Utlegg for BB faktureres med fakturagebyr på kr 75,-. Purregebyr kr 59,- og 8,25 % forsinkelsesrente.
BB påtar seg ikke ansvar for skade/tap av gjenglemt eiendom.

Denne kontrakt er underlagt norsk lov og sunn fornuft.